Εἰδικὴ ἔκκληση διὰ δωρεὲς διὰ ἀγορὰ μονοκατοικίας καὶ ἐπέκταση τῆς σκήτης στὸ Geilnau

Ἀπό: 24 Ἰανουαρίου 2024
ἰσχύει διὰ τὴν Σκήτη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος
Ὁ σεβάσμιος γέροντας μας ἡγούμενος Βασίλειος στὸ Ἱερὸν τῆς Σκήτης

Ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ αδελφοί και αδελφές, ἀγαπητοὶ προσκυνητὲς καὶ φίλοι τῆς σκήτης τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος,

Ὅσοι ἀπὸ σᾶς ἔχετε ἐπισκεφθεῖ τὴν σκήτη μας στὸ Geilnau, θὰ ἔχετε ἤδη παρατηρήσει ὅτι ἔχουμε πολὺ περιορισμένο διαθέσιμο χῶρο. Τώρα μᾶς προσφέρθηκε νὰ ἀγοράσουμε μία μονοκατοικία σὲ ἄμεση γειτονιά. Καθὼς σπανίως ἔχουμε τέτοιες εὐκαιρίες ἐδῷ στὸ Geilnau, θὰ θέλαμε νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀξιοποιήσουμε αὐτὴν τὴν εὐκαιρία και εἴμαστε πολὺ εὐγνώμονες διὰ τὴν οἰκονομική σας συμπαράσταση. Παρακαλοῦμε ὅπως μᾶς ὑποστηρίξετε σ᾿ αὐτὸ τὸ ἔργον διὰ τῶν δωρεῶν σας!

Διὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν ἔχουμε ἑτοιμάσει τὶς παρακάτω ἐπιλογές...

Παρακαλοῦμε νὰ μεταφέρετε τὶς δωρεές σας στὰ παρακάτω τραπεζικὰ στοιχεῖα. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ κάνετε δωρεὰ διαδικτυακὰ «ἀπευθείας ἐδῷ», ὅπου σᾶς προσφέρουμε τὴν ἐπιλογὴ μέσῳ PayPal. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ κάνετε δωρεὲς χρησιμοποιῶντας πιστωτικὲς καὶ χρεωστικὲς κάρτες χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ ἔχετε λογαριασμὸ PayPal.

Προσέξτε ἐπίσης τὴν ἑνότητα «Ἀπόδειξη δωρεᾶς» παρακάτω, στὸ τέλος αὐτῆς τῆς σελίδος.

Διὰ γρήγορη ἐπιλογὴ μπορεῖτε ἐπίσης νὰ χρησιμοποιήσετε τὸ παρακάτω μενού …


* Οἱ χρῆστες διαδικτυακῶν τραπεζικῶν ὑπηρεσιῶν ἢ τραπεζικῶν ἐφαρμογῶν μποροῦν νὰ τραβήξουν μία φωτογραφία τοῦ ἀντιστοίχου κωδικοῦ QR καὶ νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν διὰ μεταφορά. Τὸ μόνο ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε εἶναι νὰ εἰσαγάγετε τὸ επιθυμητὸ ποσὸ δωρεᾶς.


Φωτογραφίστε καὶ μεταφέρετε ὡς ἠλεκτρονικὴ τράπεζα (Online-Banking).

Μεταφέρετε τὴν δωρεά σας διὰ τὸν σκοπό: «Ἀγορὰ κατοικίας/ἐπέκταση τῆς Σκήτης Ἁγίου Σπυρίδωνος Geilnau»"

Διὰ δωρεὲς ποὺ θὰ θέλατε νὰ κάνετε ἀπευθείας μέσῳ τῶν μεθόδων ποὺ προτιμᾶτε, χρησιμοποιῆστε τὰ παρακάτω τραπεζικὰ στοιχεῖα καὶ σημειῶστε τὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπό:

Περιγραφὴ Πληροφορίες
Ἰδιοκτήτης λογαριασμοῦ GFOS e.V., Geilnau
Τραπεζικὸ ἵδρυμα Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e.G.
IBAN DE52 5709 2800 0000 5212 05
BIC GENODE51DIE
Σκοπός Παρακαλοῦμε ἀναφέρετε τὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπό: "Hauskauf/Ausbau der Skite Geilnau" καὶ πιθανῶς ἕνα ὄνομα καὶ διεύθυνση στὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ἐκδόσουμε ἀπόδειξη δωρεᾶς.

Φωτογραφίστε καὶ κάντε δωρεὰ μέσω PayPal

Ἠλεκτρονικὴ δωρεὰ ἄμεσα μέσῳ PayPal, πιστωτικῆς ἢ χρεωστικῆς κάρτας

Θέλοντας νὰ σᾶς προσφέρουμε τὴν δυνατότητα ἄμεσης δωρεᾶς, ἔχουμε δημιουργήσει μία συλλογὴ δωρεῶν μέσῳ τῆς ὑπηρεσίας «PayPal». Ὅταν χρησιμοποιήσετε τὸν παρακάτω κωδικὸ QR, θὰ ἀνοίξει ἕνας ἱστότοπος ὅπου μπορεῖτε νὰ κάνετε δωρεὲς ἀπευθείας στὸ ὄνομα τοῦ αἰδεσιμωτάτου ἡγουμένου μας ἀρχιμανδρίτου Βασιλείου. Ὑπάρχει ἕνα κουμπὶ δωρεᾶς παρακάτω, τὸ ὁποῖο μπορεῖτε ἐπίσης νὰ χρησιμοποιήσετε διὰ νὰ κάνετε δωρεὰ στὸ PayPal μὲ πιστωτικὴ κάρτα, διαδικτυακὴ μεταφορὰ ἢ τὸν δικό σας λογαριασμὸ PayPal.


Ἀπόδειξη δωρεᾶς

Ὁ χορηγὸς καὶ ὑποστηρικτικὸς σύλλογός μας strong>Gesellschaft zur Förderung Orthodoxer Spiritualität e.V. (συντόμως: "GFOS e.V."), Lahnstraße 31, 56379 Geilnau, εἶναι ὑπεύθυνος διὰ ὅλες τὶς οἰκονομικὲς συναλλαγὲς καὶ ὡς κάτοχος ὅλων τῶν προαναφερθέντων τραπεζικῶν στοιχείων.

Μ᾿ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὁ ἀποδέκτης τῆς δωρεὰς (ὁ χορηγὸς καὶ ὑποστηρικτικὸς σύλλογος) εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ συμφώνως πρὸς τὴν ὁμοσπονδιακὴ γερμανικὴ νομοθεσία μία ἀναγνωρισμένη μὴ κερδοσκοπικὴ ἑταιρεία, ἡ ὁποία ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὸν φόρο εἰσοδήματος ἑταιρειῶν συμφώνως πρὸς τὴν Ἑνότητα 5 Παράγραφος 1 Ἄρ. 9 KStG. Ἡ ἑταιρεία GFOS προωθεῖ ἀποκλειστικῶς καὶ ἄμεσα φιλανθρωπικοὺς καὶ ἐκκλησιαστικοὺς σκοποὺς κατὰ τὴν ἔννοια τῶν Ἑνοτήτων 51 ἐπ. ΑΟ. Ἡ ἑταιρεία θεωρεῖται ἐπίσης ἀπαλλαγμένη ἀπὸ τὸν φόρο ἐμπορίου συμφώνως πρὸς τὴν Ἑνότητα 3 Ἄρ. 6 GewStG.

Προκειμένου οἱ δωρεές σας νὰ ἐκπίπτουν φόρου, χρειάζεστε «ἐπιβεβαίωση χρηματικῶν δωρεῶν/συνδρομή». Βασικά, ἐμεῖς, ἡ GFOS e.V., ἐκδίδουμε ἕνα συνολικὸ πιστοποιητικὸ διὰ ὅλες τὶς δωρεές, οἱ ὁποῖες λαμβάνονται ἀνὰ δότη καὶ σὲ ὅλους τοὺς προαναφερθέντες λογαριασμοὺς στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔτους. Ἐὰν ἔχουμε μία τρέχουσα ταχυδρομικὴ διεύθυνση ἀπὸ ἐσάς, θὰ λάβετε ἕνα ἐτήσιο πιστοποιητικὸ διὰ ὅλες τὶς δωρεές σας ἀπὸ τὸ προηγούμενο ἔτος καὶ τὰ τραπεζικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται παραπάνω. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ μᾶς πεῖτε τὴν διεύθυνση τοῦ δότη καὶ τὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ ἢ νὰ τὸ στείλετε μέσῳ email στὸ verwaltung@spyridon-skite.de


Ἁπλοποιημένη ἀπόδειξη δωρεῶν

BeiΔιὰ δωρεὲς ἕως 300 εὐρὼ (ἀνὰ πληρωμὴ δωρεᾶς) δὲν ἀπαιτεῖται ἐπίσημη ἀπόδειξη δωρεᾶς. Ἡ ἐπιβεβαίωση κρατήσεως ἢ ἡ ἀπόδειξη καταθέσεως μετρητῶν ἀπὸ πιστωτικὸ ἵδρυμα μὲ τὸ ὄνομα καὶ τὸν ἀριθμὸ λογαριασμοῦ τοῦ δωρητὴ καὶ τοῦ παραλήπτη χρησιμεύει ὡς ἀπόδειξη. Μὲ τὴν λεγομένη «ἁπλοποιημένη ἀπόδειξη» ἀρκεῖ μία τραπεζικὴ κίνηση ἢ μία ἀπόδειξη μεταφορᾶς. Χρειάζεται νὰ προσκομίσετε αὐτές τὶς ἀποδείξεις διὰ τὶς δωρεές σας μόνον ἐὰν σᾶς τὸ ζητήσει ἡ ἐφορία σας.

Διὰ νὰ γίνουν οἱ δωρεές σας εὔκολα ἐκπίπτουσες ἀπὸ τὸν φόρο, χρειάζεστε ἐπίσης τὶς ἀκόλουθες πληροφορίες ἀπὸ ἐμᾶς (τὸ GFOS):

ΑΦΜ: 30/661/13645, ἀνακοίνωση ἐξαιρέσεως ἀπὸ 04/05/2022, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν Finanzamt Montabaur (ἐφορία Montabaur)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διὰ τὰ φορολογικὰ ἔτη ἕως τὸ 2020, ἡ ἁπλοποιημένη ἀπόδειξη δωρεῶν ἴσχυε μόνον ἕως 200 εὐρὼ (συμφώνως πρὸς τὸ Ἄρθρο 50 Παράγραφος 4 Πρόταση 1 Ἀρ. 2 EStDV).